Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धि सूचना

यस चापाकोट नगरपालिकाले २०७२ साल श्रावण १ गते बाट एकीकृत सम्पति कर लागु गरेको जानकारी गराइन्छ| सम्पूर्ण करदाता नगरबासीले समयमा नै आफ्नो सम्पति कर बुझाउनु होला|