श्री राजकुमार मल्ल

Phone: 
९८०६५११४२६
Section: 
नगर्कार्यपलिकाको कार्यालय