FAQs Complain Problems

Flash News

चापाकोट नगरपालिकाको ११ औ नगर सभा उद्घाटन समारोह I

Read More

चापाकोट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

स्थानीय तह सदस्य निर्बाचन-२०७९ मा निर्बाचित जनप्रतिनिधि ज्युहरु,

Read More

वडा नं -१०

Undefined

वडा नं -०९

Undefined

Pages

जनप्रतिनिधि

Official

Services

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नक्सा पास गरेको घरको लागि नयाँ जडान रु. १०००, नक्सा पास नगरेको अस्थायी घरको लागि रु. २०००, विद्युत नामसाारी सिफारिस रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 • घर नक्सापास प्रमाणपत्र
 • चालु आ.व. सम्मको सम्पत्तिकर, सरसफाई शुल्क, व्यवसाय कर तिरेको रसिद, गर्भवती महिलाको हकमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण/ खोप लगाएको प्रमाण
 • नामसारी गर्नुपर्ने भएमा दुवैको प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने ।
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन

२) पेन्सन पट्टा

३) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू

४) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

५) चालु आ.व. सम्मको सम्पत्तिकर, सरसफाई शुल्क, व्यवसाय कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

आबश्यक कागजातहरु :

 • बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • चालु आ.ब सम्मको सम्पूर्ण कर तिरेको रसिद, गर्भवती महिला निवेदक भएमानियमित जाच/खोपको प्रमाण
 • नाबालक अनिबार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्नेदुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति
सेवा प्रकारः- प्राबिधिक
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी नक्शा पेश भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका
सेवा शुल्कः- न्युनतम रु.५००/-, र भुई तलाको
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निबेदन
 • सम्बन्धित ब्येक्ति को नागरिकता प्रतिलिपि
 • घर निर्माण को लागि नगरपालिकाको अनुमतिजग्गाको जग्गा धनि प्रमाणपत्र,ट्रेस नक्शा 
 • तोकिएको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको 
 • घर नक्शा २ प्रति 
 • घर नक्शा बनाउने प्राबिधिकबाट नक्शा पासको सिफारिश 
 • चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकालाई घर बहाल कर,ब्यबसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३ रोपनी सम्म रु.३०० /- सो भन्दा माथि प्रतिरोपनी थप रु.७५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निबेदन 
 • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिनको मुचुल्का 
 • जग्गाधनि लालपुर्जा को प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता खुलेको नापीबाट प्रमाणित ट्रेस नक्शाको प्रतिलिपि
 • स्थानीय लाई तिर्नुपर्ने घर बहाल कर,जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा तथा व्यबसाय कर तिरेको 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नाता कायम गर्नेहरु बिचको नाता प्रस्ट खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि 
 • २/२ प्रति फोटो 
 • अन्य जिल्ला बाट बसाईसराई गरि आएको भए बसाई दर्ता 
 • जन्म दर्ता ,बिबाह दर्ता को प्रमाणपत्र 
 •  
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बुबा,आमा वा पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
 • उमेर खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र 
 • बुबा वा पतिको नागरिकता 
 • अन्य जिल्लाको भए बसाईसराई को प्रमाणपत्र 
 • जन्म दर्ता तथा जन्म प्रमाणित कागत 
 • स्थलगत  सर्जमिन मुचुल्का 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क ,सो पश्चात रु.१०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बुबा आमाको नागरिकता को प्रमाणपत्र 
 • सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
 • आवश्यकता अनुसार बिबाह दर्ता 
 • अन्य जिल्लाको नागरिकता भए बसाईसराई 

जानकारी