FAQs Complain Problems

Flash News

चापाकोट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

नगरप्रमुख शिव कुमार गिरी ज्यू World CSR Day मा Leadership Award ग्रहण

Read More

चापाकोट न.पा वडा -०९ मा रहेको बिश्रामस्थल शितलटार बाट देखिने कालीगण्डकी नदीको मनोरम दृश्य

Read More

चापाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन I

Read More

वडा नं -१०

Undefined

वडा नं -०९

Undefined

Pages

News & Notices

जनप्रतिनिधि

Official

Services

सेवा प्रकारः- प्राबिधिक
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी नक्शा पेश भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका
सेवा शुल्कः- न्युनतम रु.५००/-, र भुई तलाको
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निबेदन
 • सम्बन्धित ब्येक्ति को नागरिकता प्रतिलिपि
 • घर निर्माण को लागि नगरपालिकाको अनुमतिजग्गाको जग्गा धनि प्रमाणपत्र,ट्रेस नक्शा 
 • तोकिएको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको 
 • घर नक्शा २ प्रति 
 • घर नक्शा बनाउने प्राबिधिकबाट नक्शा पासको सिफारिश 
 • चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकालाई घर बहाल कर,ब्यबसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३ रोपनी सम्म रु.३०० /- सो भन्दा माथि प्रतिरोपनी थप रु.७५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निबेदन 
 • आवश्यकताका आधारमा सर्जमिनको मुचुल्का 
 • जग्गाधनि लालपुर्जा को प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता खुलेको नापीबाट प्रमाणित ट्रेस नक्शाको प्रतिलिपि
 • स्थानीय लाई तिर्नुपर्ने घर बहाल कर,जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा तथा व्यबसाय कर तिरेको 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नाता कायम गर्नेहरु बिचको नाता प्रस्ट खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि 
 • २/२ प्रति फोटो 
 • अन्य जिल्ला बाट बसाईसराई गरि आएको भए बसाई दर्ता 
 • जन्म दर्ता ,बिबाह दर्ता को प्रमाणपत्र 
 •  
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बुबा,आमा वा पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
 • उमेर खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र 
 • बुबा वा पतिको नागरिकता 
 • अन्य जिल्लाको भए बसाईसराई को प्रमाणपत्र 
 • जन्म दर्ता तथा जन्म प्रमाणित कागत 
 • स्थलगत  सर्जमिन मुचुल्का 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क ,सो पश्चात रु.१०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बुबा आमाको नागरिकता को प्रमाणपत्र 
 • सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
 • आवश्यकता अनुसार बिबाह दर्ता 
 • अन्य जिल्लाको नागरिकता भए बसाईसराई