FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

  • जग्गाधनि दर्ता को प्रमाणपत्र 
  • व्यहोरा सहितको निवेदन
  • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का 
  • नागरिकताको प्रमाणपत्र 
  • सम्बन्धित ब्यबसायीको २ प्रति फोटो 
  • घर बहालको सम्झौता भएमा प्रतिलिपि 
  • नेपाली नागरिकता फारम कलोमसीले भरी दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फारम भरी 
  • सनाखत गर्न जाने ब्यक्तीको नागरिकता ( तिन पुस्ते खुलाईएको )
  • जन्म दर्ता (शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र -बिबाह दर्ता भएमा,बसाईसराई दर्ता )
  • अस्थायी निस्सा